dimecres, 6 de febrer del 2013

GERUNDIS INCORRECTES

Gerundis incorrectes


Una de les formes verbals que tot sovint s’utilitzen incorrectament és el gerundi. El gerundi fa la mateixa funció que un complement adverbial: “Li ho va explicar plorant emocionada”, és a dir, respon a la pregunta “com?” o “de quina manera?”, “plorant emocionada”. El simple expressa una acció que no ha acabat i que coincideix amb la del verb principal o que succeeix immediatament abans de l’acció principal (“Els agrada sopar mirant la televisió”). Per contra, si l’acció del gerundi ja ha finalitzat farem servir el compost (“Havent insistit tant, ara no hi podem faltar”).
Ara bé, quan el gerundi fa referència a una acció posterior a la del verb principal és incorrecte. Pompeu Fabra ho exemplifica amb la frase “Va caure del terrat al carrer, trencant-se una cama”, en què s’observa com el fet de trencar-se la cama és posterior a l’acció de caure. Per detectar si el gerundi és de posterioritat, Fabra proposa posar l’oració de gerundi davant de la principal i observar si ens queda una frase amb sentit. En aquest cas, l’oració “Trencant-se una cama, va caure del terrat al carrer” no tindria ni cap ni peus. Altres exemples de gerundis incorrectes extrets de la Gramàtica del català contemporani serien “Va fugir de pressa, detenint-lo la policia poc després” o “Va rentar el jersei de llana amb aigua calenta, fent-lo malbé”. Per refer aquestes frases, s’aconsella de transformar-les en oracions copulatives: “Va caure del terrat al carrer i es va trencar una cama”,“Va fugir de pressa i el va detenir la policia poc després” o “Va rentar el jersei de llana amb aigua calenta i el va fer malbé”.
Cal però assenyalar que tant Joan Solà com Josep Ruaix han fet constar que hi ha gerundis que fan referència a fets succeïts just després del verb principal que, tot i no ser vius en la llengua oral, haurien de ser acceptats, ja que han estat utilitzats en obres històriques, com en l’exemple que cita Ruaix de Tirant lo Blanc: “…anam tots ab lo Rei a caça, fent gran matança de salvatgines.”
Sabíeu que…
Els gerundis acabats en -guent com ara sapiguent, correguent, coneguent i poguent són incorrectes. Les formes correctes són sabent, corrent, coneixent, podent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada